Scroll Top

Privacy

Privacyverklaring Loon24

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Loon24 gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Loon24 respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Loon24 handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening

 

Gegevensbescherming

Wie is Loon24?

Loon24 is een eenmanszaak, gevestigd aan Westerbuorren 38, 8561 JH te Balk, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54189861.

 

Gebruik van onze diensten

Op de website van Loon24 kunt u bekijken welke diensten Loon24 zoal aanbiedt en informatie vinden over onze werkwijze. Voor het uitvoeren van deze diensten is het nodig dat er persoonsgegevens door ons worden verzameld en verwerkt. Dit zijn contactgegevens, geboortedatum, BSN, en financiële gegevens zowel zakelijk als privé. Voor onze eigen administratie leggen we ook de gegevens vast om facturen te kunnen versturen en te zien of betalingen zijn gedaan.

 

Websitebezoek

Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses gedurende maximaal 12 maanden bewaard.

 

Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in de overeenkomst, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Zonder deze gegevens kunnen wij niet uw salarisadministratie verzorgen. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en worden door Loon24  bewaard conform de wettelijke bewaarplicht, zoals die bijvoorbeeld door de Belastingdienst wordt gehanteerd.

 

Communicatie

Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons emailarchief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Ook kunnen wij uw contactgegevens gebruiken om met u te communiceren over onze dienstverlening. Dit betreft geen nieuwsbrieven. Hiervoor zullen wij u, indien van toepassing, separaat toestemming vragen.

 

Formulieren

De website kunt u gebruiken om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen. De gegevens die u aan ons verstrekt bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. Uw verzoek kan daarnaast in ons emailarchief worden opgenomen en daar conform de wettelijke bewaarplicht worden opgeslagen.

Indien wij werkzaamheden voor u zullen gaan verrichten, worden uw gegevens opgeslagen in het cliëntdossier.  Mocht u besluiten niet met ons in zee te gaan, dan zullen uw contactgegevens na 12 maanden worden verwijderd.

 

Werkzaamheden derden

Gebruik door derden

Wij maken gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij passende maatregelen om er voor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. In geen geval verkoopt Loon24 uw persoonsgegevens aan derden.

 

Verwerkersovereenkomsten

Daar waar Loon24 gebruik maakt van sub verwerkers voor de uitvoering van uw opdracht, zal zij u hierover informeren en zorgen voor verwerkersovereenkomsten met de betreffende partijen.

 

Hoelang bewaart Loon24 persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is twee jaar na beëindiging van het contract of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens. Tenzij Loon24  verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert Loon24  de wettelijke bewaartermijnen van 7-10 jaar.

 

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet en in gecertificeerde datacentra en op servers van Loon24 verwerkt en opgeslagen. De persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines.

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Loon24  of die van een derde partij. Loon24 maakt gebruik van servers in Nederland.

Daar waar er nog papieren dossiers zijn, worden deze in een afgesloten ruimte in een afgesloten kast bewaard met gecertificeerde sloten.

 

Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

Loon24 heeft passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe Loon24  deze beveiliging inricht, kunt u contact opnemen met ons via de contactgegevens onder aan deze privacyverklaring.

Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

Loon24 stelt, behoudens de hierboven genoemde uitzonderingen, uitsluitend persoonsgegevens ter beschikking aan derden indien zij daartoe op grond van een wettelijk voorschrift verplicht wordt gesteld.

 

Cookies

Via deze website kan Loon24 gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

 

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van technische of functionele cookies is om de website goed te laten functioneren en om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

 

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze website cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken. Wij maken gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan, de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De verkregen informatie, inclusief het adres van uw computer (IP adres) zijn geanonimiseerd en zijn niet terug te leiden naar het individu. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Analytics.

 

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

 

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

 

Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.  U kunt uw verzoek sturen via de mogelijkheden zoals hieronder benoemd. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen.

 

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld.

 

Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met Loon24 niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit.

Persoonsgegevens.

 

Vragen en feedback

Loon24  controleert regelmatig of ze aan het privacybeleid voldoet.

Vragen over deze privacyverklaring en het privacybeleid kunnen per post gesteld worden, t.a.v. de afdeling privacy, of per e-mail via skonst@loon24.nl

Postadres:
Westerbuorren 38
8561 JH Balk

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 maart 2022.